Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος «pagenet.gr», συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων χώρου τομέα και υποτομέων του και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από αυτόν (στο εξής καλούμενος «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») ανήκει στην ατομική επιχείρηση με επωνυμία «Κωνσταντίνος Κ. Ταταρίδης», αριθ. ΓΕΜΗ: 126093403000 και έδρα στο Περιστέρι Αττικής (στο εξής καλούμενη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»).

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ λειτουργεί ως σελίδα πληροφόρησης των επισκεπτών του και ως πλατφόρμα παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών (στο εξής «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»). Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που εισέρχονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ για πληροφοριακούς και μόνο λόγους καλούνται στο εξής «ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ». Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συναλλάσσονται και κάνουν χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, καλούνται στο εξής «ΧΡΗΣΤΕΣ».

Το περιεχόμενο του κάθε υποτομέα της μορφής «XXXXX.pagenet.gr» ανήκει στην προβαλλόμενη εντός του υποτομέα επιχείρηση, ή πρόσωπο, που αποτελεί ΧΡΗΣΤΗ των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισέρχεται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ή σε υποτομέα του ως ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ, ή συναλλάσσεται και κάνει χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ως ΧΡΗΣΤΗΣ, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ή ΧΡΗΣΤΗΣ δεν συμφωνεί με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με αποκλειστικά δική του ευθύνη να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και των υποτομέων του, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που παρέχονται από αυτόν ή μέσω αυτού.

Τροποποίηση όρων

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ και ΧΡΗΣΤΕΣ για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ή και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν το θεωρεί σκόπιμο.

Πνευματικά Δικαιώματα

I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Το περιεχόμενο του «pagenet.gr» αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης του «pagenet.gr», συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων τομέα και υποτομέων και των εμπορικών σημάτων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ εκτός των ρητών εξαιρέσεων, όπως εμπορικά σήματα κλπ. που ανήκουν στις αναφερόμενες εταιρείες.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του «pagenet.gr» χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

II. ΧΡΗΣΤΕΣ

Το περιεχόμενο του κάθε υποτομέα της μορφής «XXXXX.pagenet.gr» ανήκει στην προβαλλόμενη εντός του υποτομέα επιχείρηση, ή πρόσωπο, που αποτελεί ΧΡΗΣΤΗ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ φιλοξενίας περιεχομένου μέσω του «pagenet.gr». Κατά συνέπεια αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του αντίστοιχου ΧΡΗΣΤΗ.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του κάθε υποτομέα της μορφής «XXXXX.pagenet.gr» χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αντίστοιχου ΧΡΗΣΤΗ, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι άλλο εντός του περιεχομένου του υποτομέα.

Παρεχόμενες πληροφορίες

I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παραθέτει η ίδια στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ. H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και προέρχονται από ΧΡΗΣΤΕΣ ή άλλες πηγές (πχ. κατασκευαστές προϊόντων, άλλους εμπόρους, διανομείς, αντιπρόσωπους κλπ.).

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

II. ΧΡΗΣΤΕΣ

Οι πληροφοριες που παρατίθενται σε κάθε υποτομέα της μορφής «XXXXX.pagenet.gr» είναι ευθύνη του κάθε αντίστοιχου ΧΡΗΣΤΗ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται από τον κάθε ΧΡΗΣΤΗ στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ή/και στους υποτομείς του.

Περιορισμός ευθύνης

Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που παρέχονται από τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ή μέσω αυτού, παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». Δεν παρέχεται καμία απολύτως ρητή ή σιωπηρή εγγύηση που να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, την καταλληλότητα των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και τη διαθεσιμότητα των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Σε καμία περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, ακύρωση παραγγελιών, μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης παραγγελιών, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ΧΡΗΣΤΗΣ των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή/και με τη λειτουργία των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή/και με αδυναμία λειτουργίας ή μη διαθεσιμότητα των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Σε καμία περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία  σε βάρος φυσικού ή νομικού προσώπου, που τυχόν προκύψει από αιτία που έχει σχέση με το περιεχόμενο που δημισιεύεται σε υποτομέα της μορφής «XXXXX.pagenet.gr» οποιουδήποτε  ΧΡΗΣΤΗ των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που παρέχει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μέσω του «pagenet.gr».

Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και του ΧΡΗΣΤΗ, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Αυτή η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί μόνο τα απαραίτητα COOKIES.

Αριθ. ΓΕΜΗ: 126093403000